Centre Temàtic sobre salut i mediambient de l’Agència Europea de Medi Ambient: mapejant la infraestructura verda, la contaminació per soroll o les àrees tranquil·les de les ciutats que afecten la salut.

28 de juny de 2024

El Centre Temàtic de Salut i Mediambient de l’Agència Europea de Medi Ambient és un equip interdisciplinari d’experts en diferents disciplines com biologia, geografia, o ciències ambientals, amb seu a la UAB, que col·laboren amb altres centres de recerca punters en temes de salut, com Swiss TPH.

La seva tasca de recerca, que realitzen a escala europea, està molt relacionada amb el vincle entre salut i natura. De fet, fan un l’anàlisi dels elements biofísics, sobre l’ús del sòl i la informació espacial, i els relacionen amb la població i amb la salut. En particular analitzen  la infraestructura verda, identificant paràmetres com la quantitat, la distribució, i la qualitat, i també d’elements estressors ambientals com el soroll.

Cerquen identificar la proximitat de zones verdes, i sobretot, de les anomenades zones verdes tranquil·les. Els estats membres estan obligats a reportar els nivells de soroll en les aglomeracions, i totes les ciutats de més de 100.000 habitants. Els resultats mostren que hi ha zones verdes tranquil·les però també zones verdes sorolloses. Igualment, l’anàlisi territorial mostra que les zones verdes no sempre són de proximitat, a menys de 15 minuts caminant.

També estan fent l’anàlisi dels beneficis sobre la salut de les zones verdes en àrees amb població vulnerable, com escoles i hospitals.

El mapa elaborat mostra els espais verds urbans i les escoles dins les ciutats i les seves àrees de desplaçament. Els espais verds urbans accessibles són importants perquè els escolars es beneficiïn dels efectes positius de la vegetació sobre la salut i el benestar. Els espais verds són sovint més tranquils, millorant la concentració i l’aprenentatge. A més, els espais verds també ofereixen oportunitats per a l’activitat física, que és altament beneficiosa per a la salut dels nens. 

Els estudis realitzats han donant lloc a mapes i informes com l’ Environmental noise in Europe — 2020, que presenta una avaluació actualitzada de la població exposada a nivells alts de soroll ambiental i els impactes associats a la salut a Europa, basant-se en les noves recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’informe també documenta les accions que s’estan prenent per gestionar i reduir l’exposició al soroll, i revisa els progressos fets per assolir els objectius de les polítiques. L’avaluació de l’estat de l’exposició al soroll ambiental a Europa es basa en les darreres dades recollides sota la Directiva sobre Soroll Ambiental (END). L’informe també descriu altres qüestions rellevants, com les desigualtats en l’exposició al soroll ambiental i els impactes sobre la fauna.

La contaminació acústica és un problema important per al medi ambient d’Europa. El transport i la indústria són les principals fonts de preocupació, i l’exposició prolongada pot danyar la salut humana i afectar negativament els ecosistemes. La legislació europea té com a objectiu reduir la contaminació acústica i també destaca la necessitat de preservar les àrees que actualment no estan afectades. Aquestes àrees, conegudes com a zones tranquil·les, són un component important del paisatge sonor europeu i poden oferir refugis lluny de la contaminació acústica. Aquest informe té com a objectiu identificar on podrien estar aquestes possibles zones tranquil·les i ofereix una visió de com podrien beneficiar les poblacions humanes i de vida silvestre que habiten o es beneficien del paisatge sonor rural europeu que actualment no està afectat per la contaminació acústica.

També han elaborat l’informe d’accessibilitat de la població a àrees urbanes verdes tranquil·les utilitzant mapes de contorn de soroll del trànsit rodat i aeri i l’Urban Atlas 2018.

El Centre Temàtic de Salut i Mediambient de l’Agència Europea de Medi Ambient és signant de la Declaració d’interdependència entre salut i natura de Catalunya.